direct naar inhoud van 2.4 Externe veiligheid
Plan: Uitwijk - Waardhuizen 2007, correctieve herziening Langstraat 8 Uitwijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0874.UWWHBPlangstraat8-VSG1

2.4 Externe veiligheid

Op 1 oktober 2004 is het Besluit Externe Veiligheid (BEVI) in werking getreden. Volgens artikel 5 lid 1 van het BEVI neemt het bevoegd gezag bij de vaststelling van een besluit op grond waarvan kwetsbare objecten (woningen) worden toegelaten als bedoeld in artikel 3.1 Wro, de grenswaarden zoals genoemd in artikel 8 lid 1 van het BEVI in acht. In de omgeving zijn geen bedrijven aanwezig die onder de werkingsfeer van het BEVI vallen. Eveneens zijn er geen bedrijven die aan te merken zijn als een BRZO bedrijf of opslagen hebben van grote gevaarlijke stoffen. Daarom kan gesteld worden dat er geen risicovolle bedrijven of activiteiten aanwezig zijn waarvan het invloedsgebied gevolgen heeft voor het plangebied.

Verder kan het bestemmingsplan gezien worden als een voortzetting van het huidige gebruik. Er wordt uitsluitend recht gedaan aan bestaande functies en bestaande gebouwen.

Onderzoek in het kader van het aspect externe veiligheid is daarom niet noodzakelijk.