Artikel 15 Algemene procedureregels

 

15.1 Procedureregels bij ontheffing

Bij het nemen van een beslissing omtrent een ontheffing, zoals geregeld in het plan, nemen burgemeester en wethouders de volgende procedure in acht:

  1. Het ontwerpbesluit ligt met bijbehorende stukken voor een ieder gedurende 4 weken ter inzage bij de gemeente.
  2. Burgemeester en wethouders maken de ter inzage legging van te voren in één of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen, die in de gemeente worden verspreid, en voorts op de gebruikelijke wijze, bekend.

  3. De bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid voor belanghebbenden om gedurende de termijn van ter inzage legging schriftelijk zienswijzen tegen het ontwerpbesluit in te dienen bij burgemeester en wethouders.

  4. Burgemeester en wethouders delen aan hen, die zienswijzen hebben ingediend, de beslissing daaromtrent mede.