Artikel 13 Algemene aanduidingsregels

 

13.1 Vrijwaringszone - Watergang

 

13.1.1 Omschrijving

De voor 'Vrijwaringszone - Watergang' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor waterschapsbelangen ten behoeve van de aan deze zone grenzende watergang.

 

13.1.2 Bouwregels

Op deze gronden mag niet worden gebouwd.

 
 

13.1.3 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 13.1.1 ten behoeve van bouwwerken, die zijn toegestaan ingevolge de ter plaatse geldende andere bestemming, indien door de bouw en situering van de betreffende bouwwerken geen schade wordt toegebracht aan het belang van de waterhuishouding, met dien verstande dat:

 1. Ontheffing pas wordt verleend nadat ter zake advies is ingewonnen bij de beheersinstantie van de in de omschrijving bedoelde watergang en toepassing is gegeven aan het in artikel 13.1.1 bepaalde; de beslissing inzake het verlenen van ontheffing wordt aan genoemde instantie medegedeeld.

 

13.1.4 Aanlegvergunning

 1. Het is verboden op of in de gronden met de gebiedsaanduiding 'Vrijwaringszone - Watergang' zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
 1. het ophogen, afgraven (ook ten behoeve van het verwijderen van bestaande funderingen), woelen, mengen, diepploegen, aanbrengen van heipalen, egaliseren en ontginnen van gronden met dien verstande dat het werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden betreft dieper dan 30 cm;
 2. het wijzigen van de waterhuishouding, zoals draineren en het uitdiepen, graven en/of verleggen van waterlopen;

 3. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatie- leidingen en daarmee verbandhoudende constructies, installaties of apparatuur dieper dan 30 cm;

 4. het verlagen van het waterpeil;

 5. het kappen en/of rooien van bomen en houtgewas.

 1. Het verbod, zoals hierboven bedoeld, is niet van toepassing, op werken en/of werkzaamheden die:
 1. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer;
 2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;

 3. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning.

 1. De werken en/of werkzaamheden als hierboven bedoeld zijn slechts toelaatbaar, indien hierdoor geen onevenredige schade wordt of kan worden toegebracht aan de beschermingsfunctie ten behoeve van de watergang.