Artikel 12 Algemene gebruiksregels

 

12.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik in strijd met de bestemmingsomschrijving, als bedoeld in artikel 7.10 Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend:

  1. het gebruiken, laten gebruiken of in gebruik geven van gronden en bebouwing ten behoeve van seksinrichtingen en risicovolle inrichtingen;
  2. het gebruiken, laten gebruiken of in gebruik geven van gronden als standplaats voor één of meer kampeermiddelen;

  3. het gebruiken, laten gebruiken of in gebruik geven van gronden en bebouwing als opslag- of bergplaats van gebruikte, afgedankte c.q. aan de oorspronkelijke bestemming onttrokken goederen, voorwerpen of materialen, behoudens voor zover noodzakelijk in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;

  4. het gebruiken, laten gebruiken of in gebruik geven van gronden voor het storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen, behoudens voor zover dat noodzakelijk in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond.

 

12.2 Ondergeschikte functie

De omvang van een ondergeschikte functie mag niet meer bedragen dan 30% van de vloeroppervlakte van het hoofdgebouw.

 

12.3 Waterberging

Binnen het plangebied dient tenminste 0,66 ha waterberging te worden gerealiseerd.