Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Buitengebied: Vijcie 14
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0870.02BP1087BgVijcie14-VA01

Artikel 2 Wijze van meten

 
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
 
2.1 Meetregels
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
 1. afstand tot de (zijdelingse) perceelsgrens:
  de kortste afstand van een bouwwerk tot de (zijdelingse) perceelsgrens;
 2. afstand tussen gebouwen:
  de kortste afstand tussen de buitenwerkse gevelvlakken van de gebouwen;
 3. de dakhelling
  : langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;
 4. de goothoogte van een bouwwerk
  : vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. druiplijn, het boeiboord of daarmee gelijk te stellen constructiedeel;
 5. de inhoud van een bouwwerk
  : tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;
 6. de bouwhoogte van een bouwwerk
  : vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;
 7. de oppervlakte van een bouwwerk
  : tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;
 8. de ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk
  : vanaf het peil tot het diepste punt van het bouwwerk, de fundering niet meegerekend;
 9. de hoogte van een windturbine
  : vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windturbine.
2.2 Aanvullende meetregels
Bij het meten gelden de volgende aanvullende regels:
 1. ondergeschikte bouwonderdelen
  : bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwonderdelen, als plinten, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, liftschachten, gevel- en kroonlijsten, luifels, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw-, bestemmings- en aanduidingsgrenzen niet meer dan 1 meter bedraagt.
 2. relatie
  : indien op de verbeelding twee of meer bestemmingsvlakken dan wel bouwvlakken door middel van de figuur 'relatie' met elkaar zijn verbonden, dan worden die bestemmingsvlakken dan wel bouwvlakken bij de toepassing van deze regels aangemerkt als één bestemmingsvlak respectievelijk één bouwvlak.