Artikel 3                   Verkeer - Verblijfsgebied

3.1             Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a      verkeer- en verblijfsvoorzieningen in de vorm van ontsluitingswegen, woonstraten, openbare erven, open pleinen, onverharde wegen;

b      parkeervoorzieningen;

c       fiets- en voetpaden;

d      groenvoorzieningen;

e      speelvoorzieningen;

f        nutsvoorzieningen;

g       water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

h      fietsenstallingen, (muziek)kiosk, abri’s, straatmeubilair, e.d.

3.2             Bouwregels

3.2.1         Gebouwen

Op deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, met uitzondering van gebouwen voor het openbare nut, welke voldoen aan de volgende kenmerken:

a      De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.

b      De oppervlakte mag niet meer bedragen dan 50 m².

3.2.2         Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

a      De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt:

1      voor erfafscheidingen niet meer dan 2 m;

2      voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer dan 3 m.